Lees altijd de Reisvoorwaarden door!

Healingpraktijksam spirituele reis staat ingeschreven in K.V.K. Inschrijfnummer 81677294

 

 

1. Inschrijving en factuur

 

U heeft zich ingeschreven voor een reis met healingpraktijksam spirituele reis .Voor of na de inschrijving heeft u een telefonische intake met Samantha Vos. Uw aanmelding van de reis is tevens uw inschrijving voor de reis en geldt als reservering voor de spirituele reis. Op de pagina van de reis onder tarief ziet u aan de onderkant de reisvoorwaarden staan. Wij raden u aan om deze goed door te lezen dit kan problemen of teleurstellingen voorkomen. Door de reisvoorwaarden zichtbaar te maken op de website voldoet healingpraktijksam spirituele reis aan haar wettelijke verplichtingen.

 

1.1 U kunt zich alleen inschrijven voor de reis als u akkoord bent met de reisvoorwaarden. Dit kunt u doen doormiddel van email en het inschrijfformulier. Op deze pagina heeft u opnieuw de mogelijkheid om de reisvoorwaarden te lezen.

1.2 Na inschrijving heeft u wettelijk 24 uur bedenktijd. In deze 24 uur kunt u de reis zonder opgave van redenen annuleren en krijgt u uw geld terug. Na 24 uur gelden de reisvoorwaarden.

 

1.3 Boekt u een reis en de reis is minder dan 46 dagen voor uw vertrek reis, dan gelden de annuleringsvoorwaarden per direct. Zie hiervoor onder het kopje Annulering reiziger.

1.4 Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een factuur voor de reis. Betalen in termijnen is mogelijk. U krijgt na reservering de factuur van STO, Certo Escrow. Boekingskosten aan STO, Certo Escrow. Daarvoor betaald u €12,00 aan STO, Certow Escrow.

1.5 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Spirituele Vakantie Reizen gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van healingpraktijksam wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is.

In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan healingpraktijksam, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.

Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van healingpraktijksam niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

1.6 Voor onze buitenlandse reis rekenen wij de koersverschillen en transferkosten door aan onze reizigers.


2. Uitsluiting van deelname

 

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een spirituele reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door healingpraktijksam spirituele reis van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.


3. Annulering door healingpraktijksam spirituele reis 

 

Bij onvoldoende deelname, ziekte van de begeleiding of andere situaties behoudt healingpraktijksam spirituele reis zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt in dit geval tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zullen wij proberen u een alternatief aan te bieden. U bent ten allen tijde vrij om het alternatief te accepteren. Indien u het niet accepteert ontvangt u uw geld terug.


3.1 U wordt op de hoogte gesteld wanneer de reis niet doorgaat, dit is uiterlijk:

  • 14 dagen voor start datum reis

3.2 healingpraktijksam spirituele reis geeft u het recht om de reis te annuleren als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis. U betaald dan alleen €40,- annuleringskosten.

4.1 Verloopt de reis niet overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht tijdens de reis in gesprek te gaan (meldingsplicht) met de begeleiding van de reis en een oplossing te zoeken.

 

4.2 Lukt dat niet dan is de reiziger verplicht tijdens de reis contact op te nemen met healingpraktijksam  spirituele reis .Alleen op die manier kan healingpraktijksam spirituele reis Spirituele invloed uitoefenen op de reis.

 

4.3 Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op onze wijze verricht en healingpraktijksam spirituele reis daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

 

4.4 Ligt de schade bij de villa, de locatie, het vervoer, dan is healingpraktijksam spirituele reis niet aansprakelijk. Is er schade ontstaan door overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden dan is healingpraktijksam spirituele reis niet aansprakelijk.

 

4.5 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.


Healingpraktijksam spirituele reis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. U bent verplicht een reis-annulering verzekering af te sluiten.

 

Healingpraktijksam spirituele reis is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, collega's leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet.

5. Vakantie veiligheid

Healingpraktijksam spirituele reis reist binnen Europa. Wij geven de reisadviezen aan de deelnemers, daarbij volgen we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelnemers besluiten zelf of ze de reis willen maken en of zij voldoende op de hoogte zijn over de veiligheid van het land. De verantwoording ligt bij de deelnemer. Mochten er zich problemen voordoen omtrent de veiligheid van de deelnemer dan blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

 

5.healingpraktijksam spirituele reis aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Mocht de reis niet door gaan omdat het te gevaarlijk is om naar het desbetreffende land te vliegen en de reis uit te voeren dan blijven de kosten voor de deelnemer. 


6. Vervoer van en naar locatie

 

Healingpraktijksam spirituele reis levert geen pakketreizen met vervoer. Wij kopen geen vluchten in, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de locatie. Is uw vlucht vertraagd of zijn er andere problemen met u vlucht dan is healingpraktijksam spirituele reis niet verantwoordelijk.

 

6.1 Is uw reis al gestart en zijn er ter plekke problemen met uw vlucht dan is healingpraktijksam spirituele reis niet verantwoordelijk. Het kan zijn dat een van onze teamleden met u meevliegt of meerijdt ook dan is zij of hij niet verantwoordelijk voor het vervoer en daaruit vloeiende problemen. Alle voorkomende problemen rondom uw vlucht kunt u verhalen bij de luchtvaart maatschappij.

 

6.2 Het kan zijn dat u vertraging heeft opgelopen met vervoer, vlucht en boot. De gemiste uren van uw reis/retraite krijgt u niet vergoedt.


7. Annulering door de reiziger

 

Indien u de reis moet annuleren door omstandigheden, dan gelden de reisvoorwaarden voor deze omstandigheden: door ziekte en sterfgeval van eerstegraads familieleden zoals partner, ouders ook adoptie- en stiefouders, schoonouders, kinderen ook adoptie- en stiefkinderen, schoondochters- en zonen, ernstige schade aan uw huis, nieuwe baan na werkeloosheid, echtscheiding, zwangerschapscomplicaties, werkloosheid door onvrijwillig ontslag. Kunt u dus niet op reis volgens bovenstaande omstandigheden? Dan krijgt U geen geld terug van de reis, ook niet als u als u corona heeft. Daarom bent U verplicht een reis-annulering verzekering af te sluiten. Dat voorkomt problemen.

 

7.1 Voor alle reizen 

Bij annulering tot de 42ste kalenderdag voor de vertrekdag betaalt u 100% van de gehele reissom.

Annuleert u uw reis tot de 42ste kalenderdag voor de vertrekdag reis, dan betaald u alleen €120,- voor onze onkosten. Indien u een reis-, annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan er de mogelijkheid zijn dat u uw reiskosten via de verzekering retour krijgt.

Het is ook mogelijk om iemand anders in plaats van u dezelfde reis te laten maken, op hetzelfde datum als de reis gaat.


8. Door u te verstrekken informatie

 

Met het boeken van de reis krijgt u een inschrijfformulier.

 

8.1 U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en e e-mailadres(sen).

 

8.2 U vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door uw aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

 

8.3 Als u in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem u en uw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.

 

8.4 U kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan u bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan bent u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.


9. Verhogen van de reissom

Healingpraktijksam spirituele reis heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

 

verhoging van de kostprijs van brandstof of; 

verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; 

verhoging van belastingen of; 

verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

Healingpraktijksam spirituele reis neemt op in zijn aanvullende voorwaarden dat hij het recht heeft op prijsverhoging van de reis, bij verhoging van wisselkoersen, die voor de pakketreis van belang zijn. 

 

Als Healingpraktijksam spirituele reis binnen de grenzen van de reissom met meer dan 8% verhoogt, heeft u het recht deze verhoging af te wijzen en heeft u het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen.


10. Verplichtingen

 

Healingpraktijksam spirituele reis is een eenmanszaak We werken met een boekhouder, Healingpraktijksam spirituele reis koopt geen vluchten of pakketreizen in. Onze vaste kosten zijn: locatie kosten, reiskosten, BTW, organisatie en promotie - marketing kosten. 

Het risico dat Healingpraktijksam spirituele reis niet aan haar verplichtingen kan voldoen is daarom nihil.


Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Spirituele Vakantie Reizen gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van healingpraktijksam wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is.

In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan healingpraktijksam, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.

 

Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van healingpraktijksam niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.